Regulamin


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI INTERNETOWEJ

WWW.STROJETOMIKA.PL


„Bezpieczna Wypożyczalnia”
Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


    1. Wypożyczalnia www.strojetomika.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
    2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Najmu Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wypożyczalnia www.strojetomika.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
    3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Wypożyczalni www.strojetomika.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
    4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
        4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
        4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
        4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823),
        4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE


    1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.strojetomika.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
    2. NAJEMCA – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Najmu ze Wynajmującym.
    3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    4. PRODUKT – dostępny w Wypożyczalni kostium stanowiący własność Usługodawcy, będący przedmiotem Umowy Najmu.
    5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Wypożyczalni.
    6. WYPOŻYCZALNIA - Wypożyczalnia internetowa Usługodawcy działająca pod adresem www.strojetomika.pl.
    7. WYNAJMUJĄCY, USŁUGODAWCA – Tomasz Obydź wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA TOMIKA TOMASZ OBYDŹ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Włodawska 5, 22-100 Chełm, NIP: 5631797306, REGON: 369092401, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@strojetomika.pl, numer telefonu: +48 722 29 67 27.
    8. UMOWA NAJMU – Umowa Najmu Produktu zawarta między Najemcą, a Wynajmującym za pośrednictwem Wypożyczalni.
    9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Wypożyczalni.
    10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
    11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Najemcy stanowiące wolę zawarcia Umowy Najmu Produktu z Wynajmującym.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA


    1. Wypożyczalnia www.strojetomika.pl świadczy usługi polegające na wynajmowaniu Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
    2. Usługa wypożyczenia kostiumu jest świadczona w okresie wskazanym w Zamówieniu.
    3. Najemca jest zobowiązany do używania przedmiotu usługi zgodnie z jego przeznaczeniem i  zasadami eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.
    4. Najemca jest zobowiązany do zwrotu kostiumu niezwłocznie po zakończeniu okresu wskazanego w Zamówieniu, a najpóźniej w terminie 7 dni (okres ten uwzględnia soboty i niedziele) od upływu tego okresu, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej eksploatacji, zgodnie z przeznaczeniem.
    5. Kostium nie może być przedmiotem użyczenia, bez pisemnej zgody Wynajmującemu, ani oddany w podnajem osobie trzeciej.
    6. W przypadku zwrotu kostiumu po upływie terminu określonego w Zamówieniu, Wynajmujący zastrzega prawo do żądania odszkodowania za faktycznie poniesioną szkodę z tego tytułu.
    7. Przy wypożyczeniu kostiumu, Najemca jest zobowiązany wpłacić  kaucję  w wysokości indywidualnie ustalonej ze Wynajmującym. Wysokość kaucji zależy od wartości oraz ilości wypożyczonych kostiumów.
    8. Wynajmujący będzie uprawniony do żądania zachowania kaucji w przypadku uszkodzenia kostiumu lub innego zmniejszenia wartości kostiumu powstałego w trakcie korzystania przez Najemcę.
    9. Kostiumy oferowane w Wypożyczalni są nowe albo używane, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
    10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Wypożyczalni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Najemca, składając Zamówienie, składa ofertę najmu określonego Produktu (usługi wypożyczenia kostiumu) na warunkach podanych w jego opisie.
    11. Cena najmu Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Wypożyczalni podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 
    12. Cena najmu Produktu uwidoczniona na stronie Wypożyczalni jest wiążąca w chwili złożenia przez Najemcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Wypożyczalni, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Najemcę Zamówienia.
    13. Zamówienia można składać:
        13.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Wypożyczalnia www.strojetomika.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
        13.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@strojetomika.pl,
        13.3. telefonicznie pod numerem telefonu: 722 29 67 27.
    14. Warunkiem złożenia Zamówienia w Wypożyczalni przez Najemcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
    15. Wypożyczalnia realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wypożyczalni tj. od 12:00 do 18:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.


§ 4
ZAWARCIE UMOWY NAJMU


    1. Do zawarcia Umowy Najmu, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Najemcę Zamówienia udostępnionymi przez Wynajmującego sposobami, zgodnie z § 3 pkt 13 oraz 14.
    2. Po złożeniu Zamówienia Wynajmujący niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
    3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Najemcy jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  
    4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
        4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
        4.2. formularz odstąpienia od umowy,
        4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
    5. Z chwilą otrzymania przez Najemcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Najmu między Najemcą, a Wynajmującym.
    6. Każda Umowa Najmu będzie potwierdzana dowodem płatności (rachunek).

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI


    1. Wynajmujący udostępnia następujące sposoby płatności: 
        1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Wynajmującemu,
        1.2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
        1.3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
    2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 11 1600 1462 1816 7358 6000 0001 (BGŻ BNP PARIBAS S.A.) FIRMA TOMIKA TOMASZ OBYDŹ, ul. Włodawska 5, 22-100 Chełm,  NIP: 5631797306. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
    3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
    4. Najemca zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Najmu w terminie 72 godz od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Najmu stanowi inaczej.
    5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 kostium zostanie wysłany dopiero po opłaceniu usługi.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU


    1. Koszty dostawy kostiumu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego kostiumu.
    2. Na termin dostawy kostiumu składa się czas kompletowania kostiumu oraz czas dostawy kostiumu przez przewoźnika:
        2.1. Czas kompletowania kostiumu wynosi od 1 dzień roboczy.
        2.2. Dostawa kostiumu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
    3. Wypożyczone kostiumy są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowożone przez Wynajmującego na terenie miasta Chełm.
    4. Najemca może odebrać kostium osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. 

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU


        1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@strojetomika.pl lub pisemnie na adres: ul. Włodawska 5, 22-100 Chełm .
        2. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Wynajmującego.
        3. Dla oceny wad fizycznych kostiumu, należy go dostarczyć na adres: ul. Włodawska 5, 22-100 Chełm .
        4. Wynajmujący ustosunkuje się do żądania Najemcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
        5. W przypadku reklamacji Najemcy będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Najemcy będącego Konsumentem Wynajmujący pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany kostiumu na wolny od wad.
        6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


    1. Z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu, Najemca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Wypożyczalnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
    2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy:
        10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
        10.2 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
    3. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje zarówno Wynajmującemu, jak i Najemcy (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


    1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Wypożyczalni korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na zawieraniu Umów Najmu Produktu.
    2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Wypożyczalni odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
    3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Wypożyczalni treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Wypożyczalni i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


    1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
    2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Wypożyczalni zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
    3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
        3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
        3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
        3.3. przeglądarka internetowa,
        3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
    4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Wypożyczalni w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
    5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
    6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH


    1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Wypożyczalni Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@strojetomika.pl.
    2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
    4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


    1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.strojetomika.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Tomasza Obydzia wykonującego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA TOMIKA TOMASZ OBYDŹ, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Włodawska 5, 22-100 Chełm, NIP: 5631797306, REGON: 369092401. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.strojetomika.pl, bez zgody Usługodawcy.
    2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.strojetomika.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


    1. Umowy zawierane poprzez Wypożyczalnia zawierane są zgodnie z prawem polskim.
    2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
    3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Najmu między Wypożyczalnią, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
    4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
        4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Najemcą) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
        4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
    5. Najemca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
    6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane firmy

Firma Tomika Tomasz Obydź
Ul. Włodawska 5 22-100 Chełm
NIP 563 179 73 06
REGON 369092401

Dane kontaktowe

kom. 722-29-67-27
kom. 602-68-82-85
email: kontakt@strojetomika.pl
www.strojetomika.pl

Copyright © Tomika 2018.
Projekt i wykonanie - freeline.pl.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości realizowanego na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach projektu „Krok do biznesu” nr umowy:  48/RPLU.09.03.00- 06-162/16-00

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij